Årsmelding for Huglo Bygdalag (HBL) for året 2016

Leiro

image

Styret i HBL har i løpet av året hatt 10 styremøter og eit haustmøte.

  • Vatn og avlaup.
  • Vert lagt ny leidning for vatn og avlaup frå Reset og ned til sjøen.
  • Når det gjelder vassleidning til Tveit har HBL støtta opp om dei private tiltak som er utført her.
  • Vassleidning vert kopla på eksisterande leidning som går ut til molo. Avlaupsleidning vert lagt ned til spillvasstank på nordre side av FV. Det vert så lagt leidning frå denne og vidare ut i sjøen. Leidningar under FV er allereie utført.
  • Vikasanden.
  • Er blitt sponsa med ein plenklipper frå Friluftsrådet Vest. Det bør takast nokre tak for rydding av att liggjande stuar etter rotvelte mm.
  • 17.mai.
  • konsentrasjon!
   konsentrasjon!

   Bygdekvinnelaget sto for organiseringa og gjennomføringa med hjelp frå andre lag. Vel utført.  

  •      
  • huglo.no. 
  • Huglo .no vart utsett for eit dataangrep, men i løpet av 2016 var Huglo.no oppe at med god kvalitet. Dei som legg ut info.  gjer ein utmerka jobb.
  • Hjartestartar. 
  • Det vert arbeid med å få til eit nytt kurs i år. Bør vera eit mål og ha eit kurs pr. år.
  • Gnr. 66/40 – Barnehagetomta. 
  •   
  • Hugladag. Det vart arrangert Hugladag i
  • Fastlandsambandet.Kva prosjekt som kjem inn i RTP vert avklart før påske. 
  • Samarbeidsrådet for Sunnhordland har prosjektet med i deira planprogram for saker dei arbeider med for å få inn i RTP.Dei styrande partia i Stord kommune vil jobba aktivt for å få prosjektet inn i RTP.
 •  Sykkelbod og utleige av syklar. Her må me gjera noko gjerast for å få fart på utleige av syklar.
 • Innspel til rullerande kommuneplan. HBL har kome med eit generelt innspel til rullerande kommuneplan.
 •  Huglo skule.
 • Har ordna med straumavtale samt blitt meir bevist på bruken av gymsal. Dette har redusert straumforbruket.Driftsstyret har overordna ansvar for byggmasse og utleige.  
 • Viktig at bygget vert nytta.
 • Det står att noko vedlikehald.
 • Har skrive avtalar med lag om bruk av bygget.
 • Har utført ein del dugnad både inne og ute. Hadde utlodding, sal og auksjon over deler av lausøyre.
 • imageJulekonsert. Hadde Julekonsert. Albert hadde ansvar for dette.
 • Leiro.
 • Har avklart tiltak med fylkesmannen, miljøvernavdelinga. Har fått betre vegtilkomst til Leirepadlen. Står att noko arbeid.