Politisk møte på Huglo 14. juni

Frå eit politisk møte september 2015

ORGANISASJONAR og INNBYGGJARAR PÅ HUGLO

Huglo bygdalag, Huglo båtlag, Huglo ungdomslag, Huglabutikken, Huglo bondelag, Huglo bedehus, Bygdekvinnelaget, Huglo idrettslag

 

INVITASJON TIL SAMRÅD

Programnemnda i Stord Arbeidarparti har starta arbeidet med å laga program for kommunevalet 2019.

Før me skriv og vedtar programmet, vil me høyra kva som er viktig for innbyggjarane; som einskildpersonar, som medlem i organisasjonar, som arbeidstakar, som næringsdrivande, som foreldre osv.

Difor inviterer me no i juni til eit samråd med organisasjonar og innbyggjarar på Huglo. (Me hadde eit tilsvarande møte i 2014. Til hausten vil me ha tre slike møte på Stord.)

Møtet vert på skulen, torsdag 14. juni kl. 17.45 – 19.00.

Skriftleg invitasjon vert sendt til 8 ulike lag/organisasjonar, men møtet er ope for alle – og alle er velkomne.

Det er viktig for oss i programnemnda å høyra kva folk og organisasjonaar meiner er viktig før me skriv og vedtar programmet, og før me kjem tilbake i 2019 og seier: Stem på oss!

Me ber difor om at de førebur eit kort og poengtert innlegg om kva som er viktig sett frå dykkar perspektiv (ca 5 minuttar).

Programnemnda si oppgåve er å lytta og notera. Sidan skal me skriva eit framlegg til program. Eit medlemsmøte i Stord Arbeidarparti skal vedta programmet i november 2018.

Men hugs at innspela som de gir, er verdfulle både før og etter valet i 2019, og same korleis valutfalet blir.

 

Med venleg helsing

Nils Tore Gram Økland

Leiar for programnemnda