Årsmøte i Huglo bygdalag 2010

Tirsdag 17.02.2010 var det årsmøte for Huglo Bygdalag i Huglo skule.
Her er referatet frå møtet.

Årsmøte, Huglo Bygdalag 2010
Årsmøte fror Huglo Bygdalag var sett til 17.02.2010 kl 20.00 i Huglo skule.

30 personar var møtt fram.

Sigurd gjekk gjennom årsmelding for 2009
Njaal orienterte om fastlandsambandet.
Leif orienterte om Huglo Båtlag
Janne orienterte om den nye nettsida vår, www.huglo.no
LivOGLyst. Alf Einar orienterte om “popp opp hus”, rimelege småhus.
Albert orienterte om kurs – båtførarprøven

Rekneskap
Leif gjekk gjennom rekneskapet.
Rekneskapet godkjent.

Sigurd har fått tilbakemelding om at vedtekter bør endrast for kven som kan vera med i Huglo Bygdalag. Førespurnaden kjem frå Nils D. Elde som meiner det bør vere opning for dei med fritidseigedom på Huglo.
Dette måtte takast opp som sak på neste årsmøte. For å endre vedtektene må det vere over 50 % av dei frammøtte på årsmøte som er samde i det jf. §7.

Saker som dei frammøtte hadde synspunkt/kommentarar på:
1:Uforplikta påmeldingsliste for fiberoptisk breiband vert sett opp på butiekken.
2: Reknar med at oppkjøp av grunn til utleigebustad og Skarvane II vert utført før september.
3: Eldretreff. Må få avklart golvvask. Her bør HBL søkja kommunal stønad.
4: HBL bør søkja om fleire midlar.
5: Kommentar til valnemda sitt arbeide frå salen: Tykte at dei som har stått 2 år, bør bli føresprd om dei vil forsetja.

Matøkt

Val

Valet vart leia av Espen

Sitjande styre:
– Leif Nordtveit (1 år)
-Anne Karin Røssbø ( 2 år – på val)
– Lillian Anthonessen (2 år – på val)
– Albert Eikeland (1 år)
– Sigurd Huglen (3 år)
Vara: 1. Else F. Sortland
2. John Olav Heggland

Valnemda sine kandidatar til nytt styre:
Leif Nordtveit
Albert Eikeland
Sigurd Huglen
Else F. Sortland
John Olav Heggland

Benkeforslag: ingen

Valnemda sine kandidatar til leiar: Sigurd Huglen
Benkeforslag: ingen

Valnemda sine kandidatar til vara:
1: Kjersti Aasheim
2: Erik Willgohs
Benkeforslag: ingen

Nytt styre:
– Else F. Sortland                  – Valt inn i styret ved akklamasjon
– John Olav Heggland        –  Valt inn i styret ved akklamasjon
– Albert Eikeland
– Leif Nordtveit
– Sigurd Huglen

Varamenn: 1. Kjersti Aasheim   –  Valt inn i styret ved akklamasjon
2. Erik Willgohs      –  Valt inn i styret ved akklamasjon

Valnemda sitt forslag til revisor: Hedvig Flornes    – Valt inn i styret ved akklamasjon

Valnemd:
– Hedvig Flornes ( – går ut)
– Espen Haukanes
– Rebekka Nordtviet

Ny valnemd:

– Espen Haukanes
– Rebekka Nordtveit
– Anne Karin Røssbø

Årsmøtet vart avslutta kl.22.30